زیربندی بیل

زنجیر بیل مکانیکی و بولدوزر

/track-link-2

زنجیر بیل مکانیکی  و بولدوزر ، یکی از قطعات مهم زیربندی می توان به زنجیر را نام برد. زنجیر (Track Link) یکی از اجزای حیاتی و مهم زیربندی بیل مکانیکی و بولدوز است که به وسیله لینک بهم وصل شده اند و این لینک ها ،توسط کفشک ها ، پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند . این قطعات با هم کار می کنند تا یک اتصال بادوام و قابل اعتماد ایجاد کنند که می تواند در برابر سختی های عملیات سنگین مقاومت کند.